top of page
Lọc HEPA ULTRACEL I
Lọc HEPA ULTRACEL II
Lọc HEPA ULTRACEL V

Ultracel tôi

Dải phân cách nhôm lượn sóng và nhiều loại vật liệu khung. Có sẵn ở dạng tiêu chuẩn, công suất cao và nhiệt độ hoạt động cao.

Ultracel II

Phương tiện lọc xếp li nhỏ, vật liệu khung và cấu trúc có thể tùy chỉnh cao. Có sẵn ở Dung lượng Tiêu chuẩn, Trung bình và Cao

Ultracel V

Phương tiện lọc xếp li nhỏ trong khung V-bank. Tối ưu hóa cho luồng không khí công suất cao.

Catalog
bottom of page